Regulamin

§ I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl prowadzony jest przez GRUPA ALPIN s. c. Michał Żurek, Piotr Radwan z siedzibą w Krakowie, ul. Kobierzyńska 23a (kod pocztowy 30-363). Działalność jest skierowana do konsumentów i pozostałych nabywców i odbywa się w zgodnie z obowiązującym prawem.

          Nazwa właściciela: Grupa Alpin s.c. Michał Żurek, Piotr Radwan, NIP: 679-302-96-96, REGON: 121171021.
        Właściciele Spółki wpisani są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej                                 Rzeczypospolitej Polskiej.
          Strona internetowa: www.grupaalpin.pl
          Adres e-mail: biuro@grupaalpin.plsklep@grupaalpin.pl
        Telefon: 539 331 484

 1. Produkty umieszczone w wykazach towarów sklepu internetowego ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl stanowią ofertę w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Konsumenci/inni nabywcy, wypełniając formularz zamówienia, składają ofertę kupna określonego towaru.

 2. Oferta handlowa dotyczy produktów posiadających status "w magazynie".

 3. Sklep korzysta, na mocy stosownej umowy, z bazy produktów dystrybutora. Produkty posiadające status „w magazynie” odnoszą się do zasobów dystrybutora.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ II. Składanie zamówień

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT– ceny brutto.

          Konsumenci/inni nabywcy dokonując zamówienia towarów otrzymują informacje o cenie netto towaru, stawce podatku           od towarów i usług (VAT) właściwej dla wybranego towaru, kwocie podatku od towarów i usług.

          Cena brutto towaru nie obejmuje kosztów dostarczenia towaru. Koszty te zwiększają wartość zakupów                                       Konsumenta/innego nabywcy i naliczane są w wysokości zależnej od wybranego przez konsumenta/innego nabywcę                 sposobu dostarczenia towaru.

 1. Serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania, bez uprzedzenia, zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie. Zastrzeżenie nie dotyczy produktów znajdujących się w przyjętych do realizacji zamówieniach.

 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl. Poprawnie złożone zamówienie zawiera informacje dotyczące:

          1). danych kontaktowych (adres e-mail, nr. telefonu) i adresowych: zamawiającego, odbiorcy i płatnika,

          2). określenia zamawianych produktów wraz z podaniem:

               a). ilości zamawianych produktów,

               b). ceny detalicznej za 1 sztukę,

               c). wartości detalicznej zakupów,

               d). sposobu i terminie zapłaty,

               e). sposobu i terminu dostarczenia produktów,

               f). ceny brutto za wybrany sposób dostawy,

              g). ogólnej wartości zakupów obejmującej wartość brutto produktów i koszt brutto wybranego sposobu dostarczenia                       produktów,

          3). sposobu i metody porozumiewania się s ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl z konsumentem/innym nabywcom, w                       szczególności poprzez:

                a) stronę internetową ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl

                b) adres e-mail:sklep@grupaalpin.pl

                c). telefon nr: 539 331 484

           4). stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji konsumenckich oraz reklamacji innych nabywców, 

           5). sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie art. 27 ustawy „o prawach                           konsumenta” wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy,

           6). kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;

           7). obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia produktów bez wad;

           8). istnienia i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji.

       4. Złożenie zamówienia przez konsumenta/innego nabywcę uznaje się za dokonane poprzez wyraźne potwierdzenie, że                konsument/inny nabywca wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez naciśnięcie przycisku                        „Zamawiam”.

       5. Serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanego przez konsumenta/innego              nabywcę zamówienia. W uzasadnionych przypadkach, serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl może anulować                        zamówienie konsumenta/innego nabywcy.

 

§ III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

       1. Serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl potwierdza konsumentowi/innemu nabywcy, złożenie zamówienie, za                        pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany w zamówieniu.

       2. Weryfikacja zamówienia następuje w serwisie ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl:

           a). w dni robocze (tj. od poniedziałku od godziny 8.00 do piątku do godziny 16.00) w przeciągu 24 godzin od złożenia                   zamówienia.

           b). w dni wolne od pracy (od piątku od godziny 16.00 do poniedziałku do godziny 7.59) termin 24 godzin rozpoczyna                    się w poniedziałek o godzinie 8.00.

        3. Weryfikacja zamówienia obejmuje ustalenie indywidualnych szczegółów realizacji umowy, w tym: ustalenia i                           powiadomienia o całkowitym koszcie realizacji umowy, wybranym towarze i jego ilościach, specyfikacji wybranego                towaru, sposobie i koszcie dostarczenia przesyłki, terminie gwarancji, sposobie reklamacji, możliwości odstąpienia od              umowy. Weryfikacja odbywa się jedynie poprzez pocztę e-mail. Dopuszcza się potwierdzenie telefoniczne z                              konsumentem/innym nabywcą. W taki przypadku serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl potwierdza ustalenia z                    weryfikacji przekazując nabywcy dokument e-mailem.

          Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że zawarte w zamówieniu dane były błędne.             W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl leży po stronie                          konsumenta/innego nabywcy. Brak takiego kontaktu, w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia, skutkuje         anulowaniem zamówienia.

      4. Konsument wraz z potwierdzeniem zamówienia otrzymuje druk „Formularz oświadczenia odstąpienia od umowy”, wraz           ze stosownym pouczeniem.

 

§ IV. Dostarczanie zamówionych produktów

 1. Serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl zobowiązuje się do wysłania konsumentowi/innemu nabywcy, zamówionych produktów, posiadających status "w magazynie", niezwłocznie, nie później niż do 72 godzin od momentu zamówienia. Termin wysyłki dotyczy dni roboczych (od poniedziałku do piątku). W przypadku wyboru płatności przelewem, termin dostawy może ulec wydłużeniu, gdyż realizacja zamówienia rozpocznie się w chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie serwisu.

 2. Dla produktów o innym statusie dostępności niż "w magazynie", czas dostawy ustalany jest indywidualnie z konsumentem/innym nabywcą.

 3. W przypadku dostawy produktów za pobraniem, koszty przesyłki ulegają zwiększeniu proporcjonalnie do wartości zamówionych produktów. W takim przypadku, serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl w momencie weryfikacji zamówienia, przedstawia konsumentowi/innemu nabywcy, zweryfikowane koszty przesyłki.

 4. Serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za doręczenie, umieszczając stosowną informację na swoich stronach.

 

§ V. Płatności

 1. W serwisie ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl konsumenci/inni nabywcy korzystają z następujących form płatności:

        a). przedpłata przelewem bankowym na konto serwisu. W takim przypadku zamówienie zostanie skierowane do realizacji              po zaksięgowaniu przelewu na koncie serwisu,

        b). płatność za pośrednictwem www.przelewy24.pl,

        c). płatność za pobraniem, przy odbiorze przesyłki (dotyczy jedynie Stałych Klientów).

 

§ VI. Odstąpienie od umowy

     1. Konsument, który dokonał zakupu towarów w serwisie ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl może, po objęciu towaru w                posiadanie, odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

     2. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

     3. Serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl potwierdza otrzymanie oświadczenia od nabywcy za pomocą poczty                          elektronicznej.

     4. Serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania          oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem          kosztów dostarczenia rzeczy.

     5. Serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,                    jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z          żadnymi kosztami.

    6. Zwrot płatności do konsumenta ulega wstrzymaniu, do chwili otrzymania przez Serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl         towaru z powrotem.   

   7. Koszty zwrotu towarów ponosi konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób zwrotu towaru inny niż najtańszy, zwykły           sposób dostarczenia oferowany przez serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl serwis nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty cd z muzyką, materiały eksploatacyjne itp.

9. W przypadku kiedy towar spełnia wyżej wymienione wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do konsumenta listem priorytetowym. Konsument powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto konsumenta.

 

§ VII. Gwarancja przy zakupach dokonywanych przez konsumenta/innego nabywcę

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

2. Obowiązki gwaranta obejmują naprawę rzeczy, wymianę na nową, zwrot zapłaconej ceny.

 1. Termin gwarancji każdego produktu znajduje się w karcie gwarancyjnej. Karty gwarancyjne przekazywane są konsumentowi/inne nabywcy wraz z zamówionymi przedmiotami.

 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w druku gwarancji, wystawionym przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych, dołączanych do produktów oraz w stronach internetowych producentów.

 3. Termin rozpatrywania reklamacji gwarancyjnych wynosi 14 dni roboczych. Termin liczony jest od dnia zgłoszenia reklamacji. Termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni, ze względu na konieczność sprowadzenie części od producenta.

4. Konsument/inny nabywca dokonując zgłoszenia gwarancyjnego winien przedstawić oryginał Karty gwarancyjnej i paragonu/faktury wystawionej przez Grupa Alpin s.c. Michał Żurek, Piotr Radwan oraz przekazać informacje dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedmiotu, którego dotyczy zgłoszenie.

5. Konsument/inny nabywca dostarcza wadliwy przedmiot do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej, na swój koszt.

6. Naprawiony przedmiot zostanie wysłany do konsumenta/innego nabywcy na koszt serwisu gwaranta.

7. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt posiada uszkodzenia mechaniczne, pochodzenia zewnętrznego. Konsument/inny nabywca odbierając przesyłkę z dostawą zobowiązany jest do sprawdzenia opakowania, pod kątem braku uszkodzeń w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia, czy okradzenia przesyłki w transporcie.

8. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane:

a). nie należy odbierać przesyłki,

b). należy zwrócić się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody,

c). należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl w celu wyjaśnienia sprawy.

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§ VIII. Rękojmia przy zakupach dokonywanych przez konsumenta

 1. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi trwa 24 miesiące od chwili wydania towaru Konsumentowi, chyba, że towar był używany. W takim przypadku okres rękojmi trwa 12 miesięcy.

 2. W razie wykonywania przez konsumenta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia serwisu ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 3. Konsument posiada uprawnienie do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli przedmiot zakupiony w serwisie ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Termin złożenia pisemnej reklamacji 12 miesięcy od dnia zauważenia wady. Pismo zawierające zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej określenie przedmiotu w którym wykryto wadę, opis wady, żądanie konsumenta określonego zachowania serwisu ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl.

 4. Żądania konsumenta wykonującego uprawnienia z tytułu rękojmi mogą dotyczyć:

a). wymiany towaru na nowy,

b). naprawy towaru,

c). obniżenia ceny,

d). odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 1. Termin rozpatrzenia pisma z reklamacją wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia pisemnej reklamacji.

§ IX. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe konsumentów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu internetowego ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta” Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 24 czerwca 2014roku poz. 827.

 3. Serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, treści niniejszego Regulaminu.

 4. Serwis ALPIN SHOP www.grupaalpin.pl nie gwarantuje, mimo dołożenia należytej staranności, że dane techniczne produktów umieszczonych w serwisie, nie zawierają uchybień lub błędów. Ewentualne uchybienia i błędy nie mogą stanowić podstawy roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Grupa Alpin s.c. Michał Żurek, Piotr Radwan, 30-363 Kraków, ul. Kobierzyńska 23a

e-mail: sklep@grupaalpin.pl

tel. 539 331 484

 

Ja/My(*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy kupna- sprzedaży następujących rzeczy(*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów).………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)………….………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) ………….……………………………………………………………………………………………………………………

 

Data ……………………………………………………………………………………………………………...

 

 (*) Niepotrzebne skreślić.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl